Ομάδες και περιβάλλοντα

1. Ομάδες

Πρόκειται για σετ εντολών που περιορίζονται για “τοπική” χρήση. Η σύνηθες χρήση των ομάδων είναι είτε στους δείκτες είτε στους εκθέτες είτε στα πλάγια γράμματα είτε στα έντονα γράμματα.

Κάθε ομάδα αρχίζει με το σύμβολο \{ και τελειώνει με το \}. Για παράδειγμα ο κώδικας

\sum_{n=1}^{N} a_n

δίδει \sum_{n=1}^{N} a_n. Βλέπετε και από το παράδειγμα πως για να βάλουμε όρια στο άθροισμα χρησιμοποιούμε μία ομάδα για να οριοθετήσουμε τα όρια αυτά. Επίσης βλέπετε πως το σύμβολο της δύναμης που είδαμε ότι είναι δεσμευμένη λέξη χρησιμοποιείται για να περάσει το άνω άκρο του αθροίσματος. Σημειώνουμε πως μπορούμε να παραλείψουμε τα άγκιστρα αν η ομάδας μας έχει μόνο ένα στοιχείο. Για παράδειγμα ο κώδικας

\sum_{n=1}^N a_n

δίδει το ίδιο αποτέλεσμα με πριν. \sum_{n=1}^N a_n. Δε μπορούμε να το κάνουμε αυτό όμως αν η ομάδά μας έχει περισσότερα από ένα στοιχεία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο σημείο που γράφουμε με πλάγια γράμματα ή με έντονα γράμματα. Καλό είναι σε αυτές τις ομάδες να μην παραλείπουμε τα άγκριστρα. Για να γράψουμε με έντονα γράμματα χρησιμοποιούμε την εντολή

\textbf{ } 

ενώ με πλάγια την εντολή

\textit{ }

 

2. Περιβάλλοντα

Παρόμοια είναι και τα περιβάλλοντα. Η χρήση τους όμως δεν είναι τοπική αλλά πιο πλατιά. Η γενική σύνταξη τους είναι η εξής:

\begin{}
code to be executed
\end{}

Μέσα στο περιβάλλον μπορούμε να εισάγουμε εντολές καθώς και άλλα περιβάλλοντα και με το τρόπο αυτό να δημιουργήσουμε μία πεπλεγμένη λίστα περιβαλλόντων.

Ο εσωτερικός μηχανισμός των περιβαλλόντων δημιουργεί μία ομάδα η οποία είναι ασφαλής προς χρήση (με την έννοια ότι δεν επηρρεάζει το υπόλοιπο έγγραφο). Γενικά τα περιβάλλοντα μπορούν να πάρουν και παραμέτρους αλλά αυτό δε θα μας απασχολήσει τώρα. Θα το δούμε αργότερα όταν συναντήσουμε το περιβάλλον της αρίθμησης (βλέπε επόμενο κεφάλαιο.)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση