Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος ΙΙ]

Κοινά μαθηματικά σύμβολα είναι τα κλάσματα και οι ρίζες. Το κλάσμα στα αγγλικά λέγεται fraction ενώ η ρίζα root. Πιο συγκεκριμένα η τετραγωνική ρίζα καλείται square root.

Είναι λοιπόν λογικό  η εντολή

\frac{num}{den}

να παράγει το κλάσμα. Η πρώτη παράμετρος είναι ο αριθμητής (numerator) ενώ η δεύτερη ο παρανομαστής (denominator). Έτσι ο κώδικας

\frac{3}{4}

δίδει \frac{3}{4}.

Η σύνταξη για τις ρίζες είναι παρόμοια. Η εντολή είναι η εξής:

\sqrt[]{}

όπου στο [ ]  συμπληρώνουμε τη τάξη της ρίζας ενώ στο { } συμπληρώνουμε το υπόρριζο. Για παράδειγμα ο κώδικας

\sqrt[3]{x^2-x+1}

δίδει \sqrt[3]{x^2-x+1}Τονίζουμε πως αν η τάξη της ρίζας είναι 2 τότε παραλλείπουμε τη παράμετρο που βρίσκεται εντός των [ ]  και γράφουμε κατευθείαν το υπόρριζο.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση