Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος V]

Σημαντικό ρόλο στις θετικές επιστήμες παίζουν και οι συναρτήσεις και για αυτές η \LaTeX έχει ειδικές εντολές.

Για παράδειγμα η συνάρτηση ημίτονο γράφεται ως \sin στα Αγγλικά  από τη λέξη sine , η συνάρτηση συνημίτονο ως \cos από τη λέξη cosine  , η συνάρτηση εφαπτομένη ως \tan από τη λέξη tangent και η συνάρτηση σφαπτομένη ως \cot από τη λέξη cotangent. Οι παρακάτω κώδικες παράγουν αυτές τις συναρτήσεις

\sin \cos  \tan \cot 

Αντίστοιχοι κώδικες και για τις υπερβολικές συναρτήσεις. Απλά προσθέτουμε στο τέλος των παραπάνω εντολών ένα h. Για παράδειγμα ο κώδικας

\sinh

δίδει \sinh. Υπάρχουν και κώδικες για τις αντίστροφες τριγωνομετρικές. Οι κώδικες παρακάτω

\arctan \arcsin \arccos

δίδουν \arctan , \arcsin και \arccos αντίστοιχα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Στη παραπάνω λίστα λείπει η αντίστροφη σφαπτομένη. Η εντολή \arccot είτε θα σας δώσει μήνυμα σφάλματος είτε θα σας δώσει ως εξαγομένο το τοξσφ το οποίο δεν είναι κακό αλλά σίγουρα χαλά τη συνεκτικότητα του κειμένου γιατί άλλες συναρτήσεις θα είναι στα αγγλικά και αυτή θα είναι στα Ελληνικά. Συνεπώς για να γράψουμε τη συνάρτηση θα πρέπει κάπως να την ορίσουμε στο προοίμιο μας και να τη καλέσουμε στο κυρίως έγγραφο. Θα το δούμε αργότερα στις μακροεντολές.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Όταν γράφουμε τις εντολές για τις συναρτήσεις ΠΑΝΤΑ αφήνουμε ένα κενό μετά από αυτές αλλιώς η \LaTeX θα δώσει μήνυμα σφάλματος μιας και δε θα ξεχωρίσει το όρισμα από την εντολή. Έτσι αν θέλουμε να εμφανίσουμε το \sin x^2 θα δώσουμε την εντολή

\sin x^2

ή την εντολή

\sin {x^2} 

ενώ αν το όρισμα είναι πιο πολύπλοκο θα το βάλουμε σε παρένθεση. Για παράδειγμα

\log \left( x + \sqrt{x^2+1} \right)
\exp (-x^2 - y^2 - z^2)

\displaystyle \log \left( x + \sqrt{x^2+1} \right) \quad \exp (-x^2 - y^2 - z^2)

Άλλες συναρτήσεις είναι ο νεπέριος λογάριθμος, ο δεκαδικός λογάριθμος καθώς και η εκθετική. Ήδη είδαμε πως γράφουμε το δεκαδικό λογάριθμο καθώς και την εκθετική αν αυτή έχει πολύπλοκο όρισμο. Ας σημειώσουμε λοιπόν πως ο νεπέριος λογάριθμος γράφεται ως \ln . Επίσης υπάρχει και εντολή \lg η οποία δίδει το λογάριθμο με βάση το 2.

Πέρα όμως από τις συναρτήσεις υπάρχουν και οι τελεστές. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν έτοιμο κώδικα. Για παράδειγμα οι κώδικες

\lim  \max  \min \sup \inf 

δίδουν \lim , \max , \min , \sup και \inf αντίστοιχα.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση