Εξισώσεις

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πώς θα βάζουμε αριθμημημένες εξισώσεις στο έγγραφό μας. Εξισώσεις δηλαδή του τύπου

(1)   \begin{equation*} e^{i \pi} +1 =0   \end{equation*}

H εντολή είναι εύκολη. Ενεργοποιούμε την

\backslashbegin{equation}
%your code to be executed
\backslashend{equation}

Η γενική της σύνταξη είναι αυτή και δε πρέπει να αλλάξει. Ό, τι βάλετε ανάμεσα στο περιβάλλον αυτό θα βγει στοιχισμένο στο κέντρο και με έναν αριθμό στα δεξιά όπως βλέπετε παραπάνω.

Ιδιαίτερα αν γράφετε βιβλίο τότε ο αριθμός θα είναι διπλός δηλ. της μορφής 1.1 ή 4.1 όπου ο πρώτος αριθμός δηλώνει τον αριθμό του κεφαλαίου.

Αν κάποια στιγμή θέλετε να επανέλθετε στην αρχική αρίθμηση τότε ενεργοποιείτε την εντολή

\setcounter{equation}{0}

ενώ αν θέλετε ο μετρητής να μετράει από την αρχή κάθε φορά που αλλάζετε ενότητα ή υποενότητα τότε μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σετ εντολών

\usepackage{chngcntr}
\counterwithin*{equation}{section}
\counterwithin*{equation}{subsection}

Τέλος, μπορείτε να βάλετε μία “πινακίδα” ( να κάνετε labeling δηλαδή ) κάποια εξίσωση και στη συνέχεια να κάνετε αναφορά σε αυτή μέσα στο έγγραφο.

Για παράδειγμα: Ισχύει

(2)   \begin{equation*} e^{ix} = \cos x + i \sin x  \end{equation*}

Η εξίσωση 2 δίδει την εξίσωση 1 αν θέσουμε x=\pi.

Το παραπάνω γίνεται προσθέτοντας μέσα στο περιβάλλον της εξίσωσης πριν το \backslashbegin{equation} την εντολή

\label{yourequationname}

όπου στο πεδίο yourequationname δίνετε το όνομα της εξίσωσης. Αυτό είναι δική σας επιλογή.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Τα ονομάτα καλό είναι να είναι μοναδικά  καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα πάρετε μήνυμα σφάλματος.


 

Για να καλέσετε την εξίσωση το κάνετε ενεργοποιώντας την εντολή \backslashref{yourequationname} όπου στο yourequationname βάζετε το όνομα της εξίσωσης που θέλετε να κάνετε link.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση