Κανονικό 5-γωνο

Δίδουμε έναν τρόπο σχεδιασμού κανονικού πεντάγωνου όπως φαίνεται παρακάτω.

Rendered by QuickLaTeX.com

Το μυστικό εδώ είναι οι μακροεντολές του tikz. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα κανονικό πεντάγωνο άρα θέλουμε πέντε γωνίες. Ορίζουμε

\pgfmathsetmacro\n{5}

Επίσης από το τύπο \omega = \frac{360}{n} βρίσκουμε τη κεντρική γωνία η οποία είναι \omega=72^\circ και κατά συνέπεια ορίζουμε

\pgfmathsetmacro\anglerot{72}

Τέλος, δίνουμε τα σημεία ως πολικές συντεταγμένες.

\foreach \i in {0,...,4}
{
\pgfmathsetmacro\x{cos (\i*\anglerot)}
\pgfmathsetmacro\y{sin (\i*\anglerot)}
\pgfmathsetmacro\nextx{cos ((\i+1)*\anglerot)}
\pgfmathsetmacro\nexty{sin ((\i+1)*\anglerot)}
\fill[color=black] (\x, \y) circle (.02);
\draw[color=red!60!, line width=1.6pt] (\x, \y) -- (\nextx, \nexty);
}

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

By Tolaso

Αφήστε μια απάντηση