Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος IV]

Τι πιο σύνηθες σύμβολο στα μαθηματικά αλλά και στις θετικές επιστήμες γενικότερα από τα βέλη ? Για παράδειγμα βλέπουμε σε διάφορες μαθηματικές ασκήσεις “Δίδεται η συνάρτηση f:\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}…” Πώς όμως θα φτιάξουμε τα βελάκια ;

Continue reading “Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος IV]”

Μαθηματικές παραστάσεις [Μέρος ΙΙΙ]

Μία άλλη σύνηθες έννοια στις θετικές επιστήμες είναι η έννοια της τομής αλλά και της ένωσης. Η ένωση στα αγγλικά καλείται union.

Continue reading “Μαθηματικές παραστάσεις [Μέρος ΙΙΙ]”

Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος ΙΙ]

Κοινά μαθηματικά σύμβολα είναι τα κλάσματα και οι ρίζες. Το κλάσμα στα αγγλικά λέγεται fraction ενώ η ρίζα root. Πιο συγκεκριμένα η τετραγωνική ρίζα καλείται square root.

Continue reading “Μαθηματικές Παραστάσεις [Μέρος ΙΙ]”

Ομάδες και περιβάλλοντα

1. Ομάδες

Πρόκειται για σετ εντολών που περιορίζονται για “τοπική” χρήση. Η σύνηθες χρήση των ομάδων είναι είτε στους δείκτες είτε στους εκθέτες είτε στα πλάγια γράμματα είτε στα έντονα γράμματα.

Continue reading “Ομάδες και περιβάλλοντα”