Λίστες

Στο άρθρο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε λίστες σε ένα έγγραφο .tex. Υπάρχουν δύο ειδών λίστες:

  • οι αριθμημένες λίστες (π.χ 1. , 2. , 3. ) και
  • οι μη αριθμημένες λίστες (οι οποίες είναι συνήθως με κουκίδες όπως αυτή που βλέπετε τώρα)

Continue reading “Λίστες”