Σελίδα 1 από 1

Βελοδιαγράμματα

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιουν 01, 2021 1:39 pm
από Tolaso
Ο παρακάτω κώδικας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt]{standalone}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{pgf,tikz}
\usepackage{tkz-tab}
\usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds}
\usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}
\usetikzlibrary{fit,arrows, backgrounds}
\usetikzlibrary{positioning}

\begin{document}
	
	
	\begin{tikzpicture}[
	every node/.style={on grid},
	setA/.style={fill=black,circle,inner sep=2pt},
	setB/.style={fill=black,circle,inner sep=2pt},
	every fit/.style={draw,ellipse,text width=35pt},
	>=latex
	]
	% set A
	\node[setA,label=left:1] (a) {};
	\node [setA,below = of a,label=left:2] (b) {};
	\node [setA,below = of b,label=left:3] (c) {};
	
	% set B
	\node[setB,label=right:4, right=3cm of a] (x) {};
	\node[setB,label=right:5 , below = of x] (y) {};
	\node[setB,label=right:7, below = of y] (z) {};
	
	% the arrows
	\draw[->,shorten >= 3pt] (a) -- node[] {} (x);
	\draw[->,shorten >= 3pt] (b) -- node[] {} (y);
	
	% the boxes around the sets
	\begin{pgfonlayer}{background}
	\node[fit= (a) (c) ] {};
	\node[fit= (x) (z) ] {};
	\end{pgfonlayer}
	\end{tikzpicture}
	
	
	
\end{document}

παράγει το επόμενο βελοδιάγραμμα
quicklatex.com-696cb6c761ba0577769f1a4c7ec6785c_l3.png
quicklatex.com-696cb6c761ba0577769f1a4c7ec6785c_l3.png (3.42 KiB) Προβλήθηκε 497 φορές